Všeobecné obchodní podmínky

společnosti
hair@home s.r.o.
IČO: 108 04 111
se sídlem Plzeňská 2761/315, Stodůlky, 155 00 Praha 5
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 348700
(dále jen „společnost“)

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti hair@home s.r.o. platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím softwarové aplikace (dále jen „aplikace“) pro nákupy soukromých zákazníků s fakturační adresou v České republice.

Stav k 01.01.2022

Článek 1

Definice

 • Kromě výrazů definovaných výše nebo kdekoliv jinde v jiné části této Smlouvy mají následující výrazy níže uvedené významy a znamenají:
  • „VOP“ – tyto všeobecné obchodní podmínky
  • „aplikace“ – softwarová aplikace společnosti vytvořená pro chytré telefony, v rámci které je provozován elektronický obchod
  • „prodávající“ – společnost hair@home s.r.o., podnikatel
  • „kupující“ – zákazník společnosti, spotřebitel, uzavírající se společností kupní smlouvu na dálku
  • „spotřebitel“ – člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná
  • „zboží“ – vlasová kosmetika
  • „objednávka“ – odeslaná nabídka koupě
  • „okamžik uzavření smlouvy“ – potvrzení přijetí objednávky prodávajícím
  • „celková cena objednávky“ – mezisoučet po odečtení všech uplatněných slev
  • „obč. zák.“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
Článek 2

Předmět VOP

 • Těmito VOP se upřesňuje vztah mezi společností jako prodávajícím a kupujícím, který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu.
 • Tyto VOP jsou určeny primárně pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu.
 • Pro objednávky zboží realizované prostřednictvím aplikace platí výlučně tyto VOP společnosti, ve znění platném ke dni odeslání objednávky.
 • Tyto VOP se uplatní výhradně na spotřebitele, tedy na člověka, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Článek 3

Uzavření smlouvy

 • Až do odeslání objednávky jsou veškeré údaje uváděné u zboží a cen v aplikaci v rámci procesu objednávky nezávazné a mohou podléhat změnám. Závazná nabídka koupě vzniká na základě odeslané objednávky kupujícího, potvrzené prodávajícím. Ke vzniku kupní smlouvy a nároku na dodání a zaplacení zboží dochází teprve přijetím objednávky prodávajícím formou elektronické pošty (e-mailem). Společnost tak není povinna přijmout každou odeslanou nabídku koupě.
 • Poskytne-li společnost kupujícímu společně se zbožím dárek, je darovací smlouva mezi společností a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li ze strany kupujícího k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen společnosti spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.
 • Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy se stane některý z dárků ke zboží nedostupným (tj. dojde k vyčerpání skladových zásob dárku), a to i přes to, že takový byl již dárek uveden i na faktuře. V takovém případě kupující souhlasí, že mu prodávající poskytne jiný dárek, který bude minimálně stejné hodnoty.
Článek 4

Dodání zboží

 • Prodávající doručuje zboží výlučně na území České republiky.
 • Zboží bude dodáno na dodací adresu v České republice, kterou kupující uvede v objednávce.
 • Lhůta pro doručení zboží závisí na typu zboží. Prodávající se zavazuje kupujícího o lhůtě doručení zboží informovat prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem).
 • Prodávající je oprávněn realizovat dílčí dodávky na adresu uvedenou v objednávce. Dodatečné náklady, které vzniknou v případě dílčích dodávek se zasláním, hradí prodávající. Zaslání dílčích dodávek probíhá na nebezpečí prodávajícího. Doručením každé dílčí dodávky přechází nebezpečí škody na dodaném zboží na kupujícího.
 • Prodávající nenese žádnou odpovědnost v případě, že z důvodu způsobeného vyšší mocí nebo z důvodu jiných, ze strany prodávajícího nezaviněných okolností včetně epidemického či obdobného stavu a včetně vyhlášeného stavu nebezpečí, nouzového stavu či podobných okolností (dále jen „nezaviněná okolnost“), není prodávající schopen předat zboží dopravci nebo, že dopravce není schopen předat zboží kupujícímu způsobem zvoleným v objednávce. O tom prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu vyrozumí. Za podmínek uvedených v tomto bodě je prodávající rovněž oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu zasláno prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nezaviněné okolnosti prodávající dozví.
Článek 5

Platební podmínky

 • Kupujícímu je nabídnut výběr z následujících možností úhrady:
  • platební karta (MasterCard nebo VISA),
  • dobírka.
 • Kupní cena se stává splatnou předáním zboží. Vlastníkem zboží se stane kupující až v okamžiku, kdy prodávajícímu uhradí kupní cenu v plné výši. Nebezpečí škody na zboží na kupujícího však přechází již v okamžiku převzetí zboží.
 • Podle zvoleného typu platby bude příslušná částka odepsána z účtu kupujícího k nejbližšímu možnému termínu.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Článek 6

Odstoupení od smlouvy

 • Kupující může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení zboží. V případě, že bylo zboží z jedné objednávky dodáno zvlášť, začíná běžet lhůta na odstoupení od smlouvy teprve poté, co byla doručena poslední dílčí zásilka.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení zaslaného na e-mailovou adresu prodávajícího: info@hairathome.cz.
 • Po doručení potvrzení od prodávajícího, že bere na vědomí odstoupení od smlouvy kupujícího, je kupující povinen nerozbalené zboží zaslat zpět na adresu prodávajícího. Kupující se zavazuje hradit veškeré náklady vzniklé na přepravu takového zboží.
 • Prodávající se zavazuje vrácení kupní ceny na účet kupujícího nejpozději do 14 dnů od doručení nerozbaleného zboží.
 • Prodávající se zavazuje vrácení kupní ceny na účet kupujícího nejpozději do 14 dnů od doručení nerozbaleného zboží.
 • Rozbalením zboží, porušením jeho původního obalu, ztrácí kupující právo na odstoupení od smlouvy.
 • Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
Článek 7

Práva z vadného plnění

 • Skutečný vzhled zboží dodaného kupujícímu nemusí vždy odpovídat vyobrazení zboží nabízeného v aplikaci. Zejména po obnově sortimentu zboží ze strany výrobců se mohou vyskytnout změny ve vzhledu a úpravě výrobků. Kupující není oprávněn uplatňovat případné nároky z vad zboží, pokud jsou takové změny přiměřené.
 • Jestliže bude zboží postiženo vadami a kupující nebude požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, zajistí prodávající v přiměřené lhůtě dodatečné plnění, to znamená buď náhradní plnění, nebo odstranění vad. Vady je kupující povinen nahlásit prodávajícímu do 14 dnů od doručení zboží elektronickou poštou (e-mailem) obsahující popis vad a fotografie vadného zboží. V případě, že prodávající nebude schopen zajistit dodatečné plnění, může se kupující rozhodnout pro odstoupení od smlouvy dle článku 6 těchto VOP. Pokud však bude vada představovat podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující bez dalšího možnost rozhodnout se pro slevu z kupní ceny, dodatečné plnění nebo od smlouvy odstoupit. Veškerá další zákonná práva zůstávají zachována.
 • Kupující se zavazuje zaslat vadné zboží zpět prodávajícímu, pokud se nerozhodne pro slevu z kupní ceny.
 • Náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě vady prodávající.
 • O reklamaci je prodávající povinen rozhodnout nejpozději do tří pracovních dnů od přijetí reklamovaného zboží, případně v této lhůtě musí rozhodnout, že je k rozhodnutí třeba odborné posouzení, o čemž bude kupující informován. Reklamaci včetně odstranění vady je prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dnů od data přijetí reklamovaného zboží. Marné uplynutí této lhůty je považováno za podstatné porušení smlouvy, jež zakládá právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy.
 • Lhůta pro uplatnění vad zboží se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Článek 8

Náhrada škody

 • Náhrada škody v důsledku porušení povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu je poskytována při splnění zákonných podmínek. To platí analogicky také pro nároky na náhradu škody z titulu odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku. Kupující je povinen dodržet veškeré pokyny uvedené na obalu a v příbalových letácích. V případě použití a/nebo manipulace v rozporu s těmito pokyny nenese prodávající žádnou odpovědnost.
Článek 9

Ochrana osobních údajů

 • Údaje nezbytné pro realizaci obchodu uchovává, zpracovává a používá společnost hair@home s.r.o. a jeho smluvní partneři. V této souvislosti prodávající odkazuje na Informace o ochraně osobních údajů společnosti hair@home s.r.o.
Článek 10

Spory

 • V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
 • Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Článek 11

Ostatní ujednání

 • Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 • Rozhodným právem je české právo.
 • Pokud oddělitelné ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, nevynutitelným či zdánlivým, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto VOP.
 • Zboží prodávajícího není určeno pro prodej do zahraniční, a to ani v rámci evropského hospodářského prostoru ani do třetích zemí. V případě, že však dojde k naplnění podmínek mezinárodní koupě zboží se vylučuje Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží a s ní související mezinárodní úmluvy.

Brzy spouštíme. Buď první.

Nech nám na sebe kontakt a my ti napíšeme hned, jak bude aplikace venku.

Na bezpečí tvých dat nám velice záleží.
Kruh H Čáry H

© 2022 hair@home s.r.o.

Vytvořil Grenade Castle