Ochrana osobních údajů

Společnost hair@home s.r.o., IČO: 10804111, se sídlem Plzeňská 2761/315, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 348700 (dále jen společnost“), provozovatel softwarové aplikace Hair@Home (dále jen „aplikace“) prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujících, kteří jsou fyzickými osobami (dále jen „osobní údaje“), jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje kupujících jsou zpracovávány na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 GDPR. Tato informace o zpracování osobních údajů kupujících obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 GDPR, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 GDPR.

Článek 1

Správce osobních údajů

 • Společnost hair@home s.r.o. vystupuje ve vztahu k osobním údajům v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „správce“).
 • Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů kupujících a jiných skupin subjektů údajů.
 • Kupující mají právo se na správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u správce svá práva subjektů údajů, a to:
  • elektronicky na e-mailovou adresu: info@hairathome.cz,
  • telefonicky na tel. čísle: +420 723 078 951.
Článek 2

Zpracovatel osobních údajů

 • V právním postavení zpracovatele osobních údajů vystupuje Matouš Janda, IČO: 069 37 250, se sídlem Vysočanská 310/7, 190 00, Praha 9 - Prosek (dále také jen „zpracovatel“).
Článek 3

Kategorie osobních údajů

 • Pro provedení nákupu v aplikaci je kupující povinen zřídit si registraci. V rámci registrace zadá své kontaktní a doručovací údaje, jež jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a dodání zboží. Tyto údaje jsou zabezpečeny e-mailovou adresou a heslem.
 • Společnost zpracovává pouze ty osobní údaje, které ji poskytuje kupující v kvalifikovaných případech v souvislosti se zakoupením nabízeného a prodávaného zboží a/nebo s poskytováním souvisejících služeb. Pokud sami kupující neručí jinak, nebudou jejich osobní údaje zpracovávány pro marketingové účely.
 • Jedná se o následující identifikační osobní údaje, které jsou nezbytné k realizaci příslušného obchodu anebo jinému postupu či opatření: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.
 • Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu článku 6 GDPR, zejména: plnění smlouvy či jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce, oprávněné zájmy správce a souhlas subjektu údajů.
 • V případě, že ke zpracování osobních údajů dochází na základě souhlasu subjektu údajů (dále jen „souhlas“), je zpracování možné pouze po dobu trvání tohoto souhlasu. Pokud svůj souhlas kupující odvolá a/nebo uplyne doba, na kterou byl souhlas udělen, je další zpracování osobních údajů kupujícího vyloučeno.
Článek 4

Účel a právní titul zpracování osobních údajů

 • Správce zpracovává vybrané osobní údaje Kupujících za následujícími účely:
  • plnění kupní smlouvy či jednání o kupní smlouvě;
  • plnění povinností vyplývajících z daňových právních předpisů;
  • poskytování služeb a jejich zlepšování:
   • zpracování objednávky zboží objednaného prostřednictvím aplikace. Zákonným důvodem je nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady),
   • možnost komunikace s kupujícím telefonicky, e-mailem nebo jinou formou,
   • zlepšování služeb.
  • zajištění ochrany a bezpečnosti systémů a zákazníků společnosti, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování dohod na základě oprávněného zájmu společnosti.
  • Marketingové nabídky:
   • obchodní sdělení formou elektronické pošty či SMS (newsletter):
    • obchodní sdělení formou elektronické pošty může kupující kdykoliv odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který nalezne v každém e-mailu.
    • obchodní sdělení formou SMS může kupující kdykoliv odmítnout odpovědí na SMS s vyjádřením nesouhlasu.
 • Právním titulem ke zpracování osobních údajů kupujících ve smyslu článku 6 GDPR ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:
  • plnění smlouvy;
  • oprávněné zájmy správce;
  • plnění právních povinností správce.
Článek 5

Zabezpečení osobních údajů

 • Při jakémkoli zpracování osobních údajů kupujících je kladen důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení aplikace společnosti a dalších jimi využívaných informačních systémů a SW aplikací, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců společnosti.
 • V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba – zpracovatel osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu s GDPR stanoví přísná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu údajů zpracovávaných u zpracovatele.
Článek 6

Rozsah zpracování osobních údajů a doba uchování osobních údajů

 • Co do rozsahu zpracování kategorií údajů správce zpracovává následující osobní údaje kupujících:
  • jméno a příjmení, příp. obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ,
  • e-mailová adresa, telefonní číslo,
  • doručovací adresa.
 • Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů kupujících ze strany správce je následující:
  • po dobu trvání smluvního vztahu;
  • po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů;
  • po dobu platnosti registrace zákaznického účtu kupujícího;
  • 2 roky od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů;
  • po dobu, po kterou je společnost povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů; účetní doklady, např. faktury vystavené společností jsou v souladu s platnou právní úpravou archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení;
  • souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 10 let nebo do odvolání;
  • recenze je uchovávána po dobu 15 let nebo do odvolání;
  • komunikace je uchovávána po dobu 5 let nebo do odvolání;
  • V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Článek 7

Předání osobních údajů třetí osobě

 • Osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud s tím kupující předem vyslovil souhlas:
  • zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy pro výkon interních procesů a postupů;
  • společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě objednávky kupujícího, plnění kupní smlouvy;
  • přepravcům za účelem dodání objednaného zboží nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy;
  • dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat;
  • třetím stranám, např. prvním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s kupujícím;
  • orgánům veřejné moci;
  • třetím osobám provádějícím průzkumy mezi zákazníky.
 • Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce odpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.
Článek 8

Zákaznický účet

 • Zřízením zákaznického účtu v aplikaci (dále jen „registrace“) je účet zabezpečen heslem. Zřízení zákaznického účtu je povinností kupujícího nejpozději před odesláním objednávky, bez zřízení zákaznického účtu nelze prodej uskutečnit. V rámci zákaznického účtu získává kupující přímý přístup ke svým údajům, včetně jejich editace a může takto nahlížet jak do svých údajů o dokončených, tak nedokončených objednávkách. Prostřednictvím zákaznického účtu může rovněž spravovat své osobní údaje a upravovat zasílání obchodních sdělení.
Článek 9

Práva subjektů údajů

 • Kupující jako subjekty údajů mají ve vztahu ke správci ve smyslu článků 15 až 22 GDPR následující práva:
  • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
  • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
  • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
  • právo na omezení zpracování osobních údajů;
  • právo vznést vůči správci námitku proti zpracování osobních údajů;
  • práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).
 • Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
  e-mailová adresa: posta@uoou.cz

Brzy spouštíme. Buď první.

Nech nám na sebe kontakt a my ti napíšeme hned, jak bude aplikace venku.

Na bezpečí tvých dat nám velice záleží.
Kruh H Čáry H

© 2022 hair@home s.r.o.

Vytvořil Grenade Castle